Vad är en företagsrekonstruktion?

Företag som får problem med ekonomin kan ibland undvika konkurs genom att göra en företagsrekonstruktion. En rekonstruktion kan också innebära att ett företag gör väldigt stora förändringar i allt från affärsmodell till bemanning och verksamhetsområden. Företaget kanske styckar av en verksamhetsgren eller dotterbolag i några länder och säljer ut dessa. Men en rekonstruktion i klassisk bemärkelse innebär att ett företag riggar sig för att förbättra sin ekonomi och komma på fötter igen.

På detta skiljer sig den mot en konkurs

Konkurs är ett juridiskt begrepp som innebär att ett företag inte kan betala sina åtaganden och att verksamheten då tas om hand under ordnade former och läggs ner för att sen dela ut de tillgångar som finns till de olika borgenärerna. Man brukar säga att företaget är insolvent och alltså har skulder som överskrider tillgångarna. Ofta säljer man ut både lager, kundregister och andra värden i bolaget för att använda pengarna till att lösa obetalda fakturor och andra skulder. 

En Företagsrekonstruktion däremot innebär att företaget skyddas mot konkurs under en viss period för att försöka vända företaget på fötter igen och betala skulder och fakturor. En extern part sätts in för at säkerställa att verksamheten drivs på ett sådant sätt så att betalning till fordringsägare prioriteras. Styrelsen fattar beslut om rekonstruktion och ansöker hos tingsrätten.

Det innebär det i Sverige

I Sverige stiftades en lag 1996 om möjligheten till rekonstruktion, lag 1996:764, som innebär att ett företag eller en näringsidkare kan ansöka hos tingsrätten om rekonstruktion. Om tingsrätten godkänner ansökan så tillsätts en utomstående, en så kallad rekonstruktör, för att bistå i processen. En rekonstruktion får pågå i som mest ett år men beviljas endast tre månader i taget och under den här perioden så får inte någon utmätning av tillgångar ske. Det är dock tillåtet att kvitta skulder mot utestående fakturor och liknande varianter av kvittning för att en fordringsägare ska få kompensation för sina utestående fakturor.

Så fungerar det på andra håll i världen

Det finns många länder i världen som inte har begreppet som ett eget juridiskt förfarande utan där är företagen antingen solventa och i drift eller insolventa och därmed försätts de i konkurs. Länder som exempelvis USA har sina egna varianter som i det fallet kallas för "Chapter 11". Danmark och Brasilien är exempel på länder som har företagsrekonstruktion som en möjlighet för företag som hamnar i ekonomiskt trångmål. 

Företag som exempel på rekonstruktion

Team Sportia är ett av de mest kända företagen som i närtid har genomgått en rekonstruktion. På grund av hård konkurrens från bland annat e-handeln och andra stora aktörer i branschen så pressades Team Sportia både på försäljningsvolymer och på lönsamhet under 2012-2013. I maj 2013 ansökte de om rekonstruktion vilken pågick ända fram till början på 2014. Ett annat känt företag är mediekoncernen Stampen Media Group som med sina 16 dotterbolag genomförde en rekonstruktion under 2016.

12 Jul 2018