Arbetsmiljö – få tips från Arbetsmiljöverket

Ett av Arbetsmiljöverkets viktigaste uppdrag är att främja arbetsmiljön hos de svenska företagen. Bland annat har de gett ut broschyren ”Guide för en bättre arbetsmiljö” som gratis kan laddas ner från deras hemsida. Det är en broschyr, på ett par sidor, som på ett tydligt sätt kan guida företag att jobba med arbetsmiljön och förbättra den. Ett arbete som alla tjänar på i längden.

Broschyren tar sin utgångspunkt från tre frågor. Det handlar om hur man har det idag på arbetsplatsen, vad det är som är bra samt vad som kan göras för att det ska bli bättre. Bara genom att tänka över dessa punkter får man en bra start gällande hur man kan jobba med att förbättra arbetsmiljön. Svaren är alltså närmare än vad man från början tror.

Planera

Genom att planera och bygga upp verksamheten med ett systematiskt arbetsmiljöarbete minskar framtida problem. Det handlar alltså om att hitta en struktur som skapar proaktiva åtgärder på arbetsplatsen. Vill man ha hjälp med detta finns företag som specialiserat sig på arbetsmiljöutbildningar för företag. Det kan vara allt från kortare teoretiska genomgångar till att de följer med på arbetsplatsen som konsult för att kunna planera och strukturera upp arbetet.

Skapa förutsättningar

Planeringen är första steget – sen handlar det om att skapa förutsättningar för att planerna verkligen ska kunna sättas i verket. Det kan vara allt från att se över hur chefer och arbetstagare samverkar till att använda den kompetens som finns inom företaget. Det kan därmed handla om samverkan, rutiner, fördelning av uppgifter och tydliga instruktioner.

Genomför aktiviteter

Nu ska aktiviteterna genomföras. Farorna ska upptäckas innan de skapar olyckor. Stressrelaterade aktiviteter planeras bort och ett gott arbetsklimat ”växa fram”. De gäller att minska ohälsa, tillbud och olyckor.

Värdera

Sista steget är att värdera de åtgärder som skett. Har det blivit någon förbättring? Är ni nöjda med resultatet? Vad är det vi strävar mot och hur långt har vi nått på resan dit?

(Broschyren kan laddas hem från Av.se)

Arbete på egen hand – eller med hjälp?

Det är vanligt att företag som har problem med arbetsmiljön kontaktar konsulter som erbjuder arbetsmiljöutbildningar eller kopplar in företagshälsan. Självklart är det en bra åtgärd eftersom detta innebär att människor utifrån ser på problemen som finns med nya professionella ögon.

Men samtidigt bör man tänka mer långsiktigt. Att jobba proaktivt handlar om att förbättra arbetsmiljön och därmed skapa bättre förutsättningar för alla att prestera bra. Det är helt enkelt både billigare och mer långsiktigt att åtgärda problem innan det slutar med personskador, sjukskrivningar eller spänt arbetsklimat mellan de anställda.

En fördel att anlita företag som håller en arbetsmiljöutbildning för hela eller delar av företaget är att informationen förmedlas av personer som verkligen kan sin sak. Det kommer därmed innebära att personalen tydligare tar till sig kunskapen.

24 Aug 2018